Polityka Prywatności w serwisie internetowym www.sarakhman.pl

Polityka prywatności opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych przez Sarakhman SP. ZO.O.. Zasady zawarte w niniejszej polityce będą miała zastosowanie, jeżeli jesteś osobą fizyczną i korzystasz z naszych usług lub wchodzisz z nami w interakcje.

W celu realizacji swoich celów, firma gromadzi i przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych w firmie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD). Dane kontaktowe prezentujemy poniżej:

Adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych
SARAKHMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemyślu, ul. Barska 15/8, 37-700 Przemyśl
Adres email: biuro@sarakhman.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy.

Dane osobiste –  Twoje dane kontaktowe (imię̨ i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego jak również adres e-mail), dane demograficzne (płeć́, wiek, narodowość́, informacje zawodowe oraz dodatkowe dane), dane identyfikacyjne w celu weryfikacji tożsamości (numer PESEL lub nr dokumentu tożsamości).

Niezbędne dane do realizacji umów – tj. informacje o Twoich umowach, zamówieniach, zakupach, statusie płatności oraz fakturach; dane techniczne niezbędne do sporządzenie analizy i oferty; nagrane i transkrybowane rozmowy telefoniczne; subskrypcje i rezygnacje; informacje o interakcjach z firmą, w tym zgłoszenia oraz wiadomości kierowane do obsługi klienta.

Finansowe dane – czyli płatnicze i kredytowe; w szczególności informacje o Twojej karcie płatniczej oraz rachunku bankowym niezbędne do weryfikacji dokonywanych zakupów, zwrotu środków lub ustalenia zdolności kredytowej.

Techniczne dane, oraz identyfikatory internetowe – korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Państwa przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziliście Państwo naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystacie, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analitycznych. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Państwa sesją.

Pozyskiwanie danych za pośrednictwem mediów społecznościowych – posty, lajki, tweety i inne interakcje dotyczące obecności firmy w mediach społecznościowych.

Dane związane z bezpieczeństwem – dane wykorzystywane, aby zapewnić́ bezpieczeństwo korzystania z naszych usług i obiektów, np. monitoring z kamer zainstalowanych na obiektach firmy.

Gromadzenie danych osobowych.

Bezpośrednio od klienta – gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony sarakhman.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdy zamawiasz nasze usługi lub z nich korzystasz, gdy wypełniasz formularz, bierzesz udział w ankiecie lub konkursie, przeglądasz naszą stronę internetową lub wchodzisz z nami w interakcję w inny sposób.

Za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych – takich jak współpracowników, partnerów, podmioty finansowe oraz ubezpieczeniowe.

W jakim celu gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji ściśle określonych zadań wynikających z umów, uzyskanych zgód, w związku z realizacją obowiązków prawnych lub prawnie uzasadnionego interesu firmy. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe dla celów:

Regulacyjnych – wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych firmy, w tym wymogów audytowych i sprawozdawczości. Badanie due diligence klientów (zgodnie z regulacjami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, weryfikacji sankcji i innych przepisów dotyczących zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw oraz wymogów regulacyjnych), co może obejmować automatyczną weryfikację w celu upewnienia się, że klienci i kontakty są autentyczne, oraz w celu zapobieżenia popełnieniu oszustw lub przestępstw.

Świadczenia usług oraz obsługa klienta – dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień i usługi, zapewnienia obsługi klienta, zarządzania płatnościami, umowami i transakcjami. Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych niezbędny do realizacji usług zależy od rodzaju danej usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla potrzeb świadczenia usług jest z reguły umowa. Gdy wymaga tego prawo, możemy poprosić́ o Twoją zgodę na świadczenie określonych usług.

Rozwoju naszych usług – podstawą przetwarzania danych dla celów rozwoju usług jest nasz prawnie uzasadniony interes.
W tym celu pozyskujemy informację zwrotną bezpośrednio od użytkowników z wykorzystaniem ankiet, wywiadów i innych form badania rynku, np. poprzez używanie danych pozyskanych z Internetu, poprzez wykorzystanie nagranych i transkrybowanych rozmów telefonicznych dla celów szkoleniowych i poprawy jakości usług; oraz przez testowanie używanych i wdrażanych systemów informatycznych. Przetwarzanie danych w celu rozwoju naszych usług odbywa się̨ zasadniczo z wykorzystaniem zdepersonalizowanych danych.

Komunikacji w celach marketingowych oraz sprzedaży – firma zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Tobą nawet w sytuacji, gdy nie jesteś naszym klientem. Istnieją formy marketingu które wymagają aktywności z Twojej strony; np. przy otrzymywaniu zautomatyzowanych elektronicznych wiadomości marketingowych oraz przy kontaktach telefonicznych które dotyczą̨ relacji klienckich i biznesowych z nami, wymagana jest Twoja zgoda. Natomiast istnieją też sytuacje, w których podstawa prawna kontaktu jest nasz uzasadniony interes. Bez Twojej zgody możemy korzystać́ z tradycyjnych kanałów marketingowych, takich jak poczta i kontakt bezpośredni. Poza prowadzeniem naszej własnej komunikacji marketingowej i sprzedaży korzystamy także ze wsparcia partnerów, którzy mogą̨ kontaktować́ się̨ z Tobą w sprawie naszych usług w oparciu o własne listy klientów i sieć sprzedaży.

Stosowania technik marketingowych online – firma Sarakhman stosuje następujące rozwiązania:

– Analiza statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics. Firma nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

– Techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od firmy do partnerów odpowiedzialnych za reklamę. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

– Piksel Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook  wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, firma nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

– Rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od firmy.

Profilowania – W celu optymalizacji działań marketingowych oraz sprzedażowych, by komunikacja tego rodzaju była bardziej skuteczna a oferty kierowane do klienta były bardziej spersonalizowane, korzystamy z danych zbieranych w ramach relacji z klientem, w badaniach satysfakcji klienta, z danych o zachowaniu w sieci oraz z innych danych które np. pozwalają nam poznać zainteresowania użytkowników.

Analityki jako proces wsparcia przy podejmowaniu decyzji biznesowych – W celach analitycznych nie przetwarzamy danych identyfikujących, ale agregujemy duże ilości danych dotyczących korzystania z usług w celu tworzenia modeli statystycznych, raportów, prognoz i analiz trendów.

Bezpieczeństwa obiektu: zapewnienie bezpieczeństwa naszej firmy.

Bezpieczeństwa online: ochrona naszych aktywów informacyjnych i platform technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz monitorowanie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń bezpieczeństwa.

Prawa w zakresie danych osobowych?

Masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak, masz także prawo zażądać wglądu do Twoich danych osobowych. Umożliwi to Tobie uzyskanie kopii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz niektórych innych informacji na ten temat.

 – Masz prawo zażądać korekty wszelkich niepełnych lub niepoprawnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą i które są w naszym posiadaniu.

 – Masz prawo zażądać usunięcia lub wykreślenia danych osobowych w określonych okolicznościach. Istnieją również pewne wyjątki, kiedy możemy odmówić usunięcia danych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe są niezbędne dla celów zachowania zgodności z przepisami prawa lub w związku z roszczeniami.

 – Masz prawo do zażądania zawieszenia przetwarzania niektórych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, np. jeżeli chcesz ustalić ich dokładność lub powód przetwarzania.

– Możesz zażądać pomocy w przeniesieniu pewnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, na rzecz innego podmiotu.

W przypadku, gdy my przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes prawny (lub interes prawny osób trzecich), masz prawo zakwestionować takie przetwarzanie. Nie oznacza to natomiast że firma Sarakhman z automatu musi zaprzestać przetwarzania tego rodzaju danych. Sarakhman może nie uwzględnić́ Twojego wniosku, jeśli za kontynuowaniem przetwarzania przemawia ważny powód.

Jeśli nie chcesz już̇ otrzymywać́ wiadomości marketingowych, połączeń́ telefonicznych ani korespondencji pocztowej możesz w każdej chwili z nich zrezygnować. Prześlij do Sarakhman rezygnację.

Masz prawo zakwestionować takie decyzje, które Ciebie dotyczą, jeżeli mają one skutek prawny lub podobny, oraz zażądać ich ponownego rozpatrzenia.

W sytuacji przetwarzania danych za zgodą, możesz wycofać swoją zgodę. Niektóre z tych praw będą miały zastosowanie wyłącznie w pewnych okolicznościach. Jeżeli chciałbyś zrealizować którekolwiek z niżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Masz prawo także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie danych osobowych?

 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy udostępnić dane osobowe partnerom handlowym w oparciu o uzasadniony interes. Do grono tego rodzaju podmiotów należą m.in. operatorzy sieci dystrybucyjnych, firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe, sprzedawcy detaliczni oraz firmy zajmujące się̨ reklamą w Internecie.

Partnerzy handlowi w oparciu o zgodę, umowę lub zgłoszenie, czyli w wyniku udzielonej zgody marketingowej lub np. w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy. Wreszcie w wyniku konkretnie udzielonej przez Ciebie dyspozycji.

Przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podwykonawcy, mogą̨ mieć́ dostęp do Twoich danych osobowych i przetwarzać́ je w naszym imieniu, ale nie mogą̨ używać́ tych danych w żadnym innym celu niż̇ realizacja uzgodnionej z nami usługi. Przetwarzanie przez nich danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z niniejszą polityką.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

Będziemy przechowywać Twoje dane w bezpieczny sposób, stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Uświadamiamy pracowników w kwestie prywatności i bezpieczeństwa poprzez prowadzenie odpowiednich programów szkoleniowych w tym zakresie.

Jak dług przechowujemy dane osobowe?

Firma trwale usuwa dane osobowe gdy cel, dla realizacji którego zostały zebrane już nie jest aktualny. Niemniej okresy te mogą być zróżnicowane. Np. dane przetwarzane w związku z realizacją umowy są przetwarzane także po jej zakończeniu, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub tak długo jak mogą z tej umowy wynikać możliwe roszczenia. Szczególne przepisy prawa mogą wymagać dłuższych okresów przetwarzania danych. Dane zapisane z plików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika.

 

Polityka cookies

 1. Serwis www. Sarakhman.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu SARAKHMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemyślu, ul. Barska 15/8, 37-700 Przemyśl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.